Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Gustini.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

DEFINICE

Prodávající je společnost Infinity Commerce s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 99 256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219299, tel: (+420) 737 70 70 22 (pondělí až pátek 9:00 - 19:00 hodin),
Email: kontaktní formulář.
Kupující je zákazník internetového obchodu Gustini.cz.
Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

OBJEDNÁVKA

Objednávka musí být provedena písemně, a to buď prostřednictvím internetového obchodu Gustini.cz anebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje).

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

a) Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím už není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, objednávka je zrušena.

b) Falešná objednávka – za falešnou se považuje objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data ohledně kupujícího nebo počtu objednaného zboží a/nebo kupující o ní neví. V takovém případě se prodávající pokusí spojit se e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.

c) Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě kupujícího o správné ceně informuje a pokud kupující s úpravou ceny nesouhlasí, objednávka je zrušena.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá.

Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu na internetové stránce www.gustini.cz. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, nejpozději však do 24hodin od jejího provedení a to písemně na kontaktním formuláři, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo 737 70 70 22. Do SMS kupující uvede jméno a příjmení, kód zboží, příp. č. objednávky, kterou chcete stornovat.

DODACÍ LHŮTY

Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícího. Prodávající informuje kupujícího e-mailem o odeslání zboží a o způsobu dopravy dle požadavku kupujícího.

DOPRAVA

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím PPL CZ s.r.o. (dobírka, balík do ruky), nebo smluvní kurýrní společnosti (při platbě bankovým převodem předem) dle požadavku kupujícího. Přeprava je hrazena kupujícím dle platného ceníku - viz ceny přepravy na internetové stránce www.gustini.cz.

PLATBA

Platbu lze provést následujícími způsoby:

  1. Dobírkou - platba hotově při doručení a převzetí zboží
  2. Bankovním převodem předem na náš účet č. [107-9000990287/0100] nebo Gustini SK EURO účet [2700897233/8330] s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu
  3. PayPal a
  4. Platba kartou

Ke každé zásilce je automaticky vygenerován platný daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací list a je spolu se zbožím zaslán na adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující - spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží poškozeno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel je při odstoupení od smlouvy povinen dopravit nebo odeslat zboží na adresu Infinity Commerce s.r.o. Gustini.cz Mánesova 154/16, CZ - 407 53, Jiříkov, spolu s průvodním dopisem obsahujícím odstoupení od smlouvy, který musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) adresa spotřebitele, g) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena, h) podpis spotřebitele a datum podpisu.

Zboží musí být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné.

Kupní cena bude vrácena kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající zašle tuto částku kupujícímu na bankovní účet, který kupující prodávajícímu písemně sdělí spolu s odstoupením od smlouvy.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě, že kupující nedodrží postup a podmínky, zboží mu bude na jeho náklady vráceno s vysvětlením, proč nebylo odstoupení od smlouvy akceptováno.

Spotřebitel – kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:

Objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen po převzetí zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zdali je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte kupující přímo u přepravce při převzetí zásilky.

Ostatní nesrovnalosti v zásilce zjištěné při převzetí zásilky kupující sdělí prodávajícímu co nejdříve, nejpozději však do 48hodin od doručení zásilky, a to písemně na kontaktním formuláři.

Na zboží je kupujícím spotřebitelům poskytována 2letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházení, či mechanickým poškozením. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Oznámení reklamace a způsob vrácení kupní ceny probíhá prostřednictvím kontaktního formuláře. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží.

Zboží k reklamaci zašle nebo dodá kupující na adresu Infinity Commerce s.r.o. Gustini.cz Mánesova 154/16, CZ - 407 53, Jiříkov, spolu s kopií dokladu o koupi, a přesným popisem vady a pokud možno s originálním obalem. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu. Reklamované zboží se nezasílá prodávajícímu na dobírku, taková reklamace nebude prodávajícím akceptována a zásilka bude vrácena zpět.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem – lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje kupujícímu – spotřebiteli – před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující – spotřebitel – může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869.

COOKIES

Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujících i prostřednictvím cookies. Použitím internetového obchodu www.gustini.cz kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu www.gustini.cz omezeny.

Další informace ohledně cookies jsou k dispozici v sekci Ochrana osobních údajů https://www.gustini.cz/ochrana-udaju/

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 11. 2020.

 

1