Ochrana údajů

Provedením objednávky kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro vyřízení objednávky a pro obchodní a marketingové účely eShopu Gustini.cz na dobu neurčitou. Prodávající nakládá s osobními údaji kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Prodávající se zavazuje, že sdělené osobní údaje za žádným účelem neposkytne třetí straně. Prodávající využije sdělené údaje jen pro zasílání obchodních sdělení a novinek na našem webu. Kupující souhlasí, aby na jeho adresu byly zasílány e-maily s obchodním sdělením ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Kupující byl poučen, že poskytnutí souhlasu může odmítnout při poskytnutí e-mailové adresy a dále také v každém dalším zaslaném obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, má právo na přístup ke sděleným údajům, má  právo na  informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

 

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR):

a) správcem údajů je: Gustini CZ s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

b) účel zpracování a právní základ zpracování: plnění povinností z kupní smlouvy ohledně dodání zboží uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem)

c) příjemci osobních údajů:

společnost Infinity Commerce s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 99 256,

společnost Gustini GmbH, se sídlem Wiederitzscher Str. 33, 04155 Lipsko, Spolková republika Německo,

kurýrní služby, poskytovatelé IT služeb, účetní a advokátní kanceláře,

d) správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,

e) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 5 let po dodání zboží na základě kupní smlouvy,

f) subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

g) subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

h) poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí, není možné kupní smlouvu ohledně dodání zboží uzavřít,

i) nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.
1